Bảo mật thông tin


Chúng tôi giới hạn quyền truy cập vào các thông tin cá nhân của bạn trong các nhân viên của Redsun và những người cần được biết thông tin để hỗ trợ chúng tôi trong hoạt động kinh doanh, hoặc cung cấp dịch vụ tới bạn. Chúng tôi giữ an toàn các thông tin cá nhân theo các tiêu chuẩn và quy trình bảo mật, từ các thông tin điện tử đến thông tin vật lý. Chỉ các nhân viên cần thông tin để thực hiện nghiệp vụ riêng liên quan tới bạn mới có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn.
Khi sử dụng dịch vụ tại Redsun, chúng tôi sẽ đảm bảo quyền riêng tư của người dùng theo những điều khoản dưới đây.
    I. SỬ DỤNG THÔNG TIN
Redsun chỉ dùng thông tin của người dùng để phục vụ cho chính người dùng. Vì vậy chúng tôi sẽ dùng thông tin cá nhân của bạn để:   

- Xác minh danh tính của người sử dụng dịch vụ;  

- Xác nhận thanh toán;    

- Những hình thức sử dụng bao gồm nhưng không giới hạn để chia sẻ thông tin của bạn với các công ty khác (như công ty thẻ tín dụng hoặc tổ chức ngân hàng) nhằm mục đích phục vụ giao dịch của bạn;    

- Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ & chăm sóc khách hàng. Nâng cấp dịch vụ của chúng tôi;    

- Thực hiện giao dịch thanh toán & gửi các thông báo trong quá trình giao dịch;    

- Xử lý khiếu nại, thu phí & giải quyết sự cố;    

- Gửi bạn các thông tin về chương trình Marketing, các thông báo & chương trình khuyến mại;    

- So sánh độ chính xác của thông tin cá nhân của bạn trong quá trình kiểm tra với bên thứ ba. Chúng tôi yêu cầu bạn không tiết lộ hoặc chia sẻ mật khẩu hoặc các thông tin nhận dạng khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn với bất cứ ai khác, kể cả nhân viên của Redsun. Mật khẩu và thông tin là tài sản của chúng tôi và việc sử dụng của bạn có thể bị thu hồi theo quyết định của chúng tôi. Bạn cũng bị cấm sử dụng bất kỳ mật khẩu nào khác mà nó không phải là mật khẩu tài khoản của bạn.
    II. CHIA SẺ THÔNG TIN VỚI BÊN THỨ BA
Chúng tôi có thể chia sẻ hoặc nhận thông tin cá nhân của bạn với/ từ:
Các đơn vị ký hợp đồng làm dịch vụ cho chúng tôi trong phạm vi hoạt động của Redsun, ví dụ: chống gian lận, tiếp thị, công nghệ. Hợp đồng của chúng tôi luôn quy định rằng những nhà thầu đó không được sử dụng thông tin cá nhân của bạn vào mục đích nào khác ngoài phạm vi hợp đồng hoặc cho lợi ích riêng của họ.
Các cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan công quyền có thẩm quyền, hoặc các bên thứ ba khác trong các trường hợp:   

- Có yêu cầu của tòa án hoặc các thủ tục pháp lý tương tự;    

- Chúng tôi buộc phải làm vậy để tuân thủ các quy định của pháp luật;  

- Chúng tôi tin rằng việc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn là cần thiết để ngăn chặn thiệt hại về vật chất hoặc tài chính, để báo cáo những hành vi nghi ngờ là phạm pháp hoặc để điều tra những vi phạm chính sách "Thỏa thuận người dùng";    

- Bất kỳ bên thứ ba nào khác nếu được sự đồng ý của bạn.  
    III. LƯU TRỮ VÀ  BẢO VỆ THÔNG TIN
Chúng tôi lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn tại các máy chủ đặt tại các trung tâm dữ liệu trên lãnh thổ Việt Nam.
Với sự hiểu biết rằng an ninh hoàn hảo không tồn tại trên môi trường mạng (internet), chúng tôi sử dụng công nghệ tiêu chuẩn để bảo vệ thông tin người dùng của chúng tôi, bao gồm tường lửa, các lớp khóa bảo mật, mã hóa dữ liệu. Chúng tôi cũng có các biện pháp an ninh thích hợp tại chỗ trong cơ sở vật chất của chúng tôi để bảo vệ sự riêng tư về thông tin cá nhân của bạn. Vì vậy, khi chúng tôi sử dụng các biện pháp an ninh hợp lý, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự mất mát hoặc tiết lộ thông tin của bạn. Ngoài ra, chúng tôi không chịu trách nhiệm về công bố thông tin của bạn bởi các đối tác của chúng tôi hoặc của các công ty khác mà họ không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi.
    IV.  THAY ĐỔI THÔNG TIN
Chúng tôi cho phép người dùng thay đổi, điều chỉnh thông tin trong tài khoản người dùng. Bạn có thể thay đổi thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng chức năng tương ứng.
Chúng tôi có quyền giữ lại các thông tin sau khi bạn đã vô hiệu hoá tài khoản của bạn hoặc thông tin mà bạn đã yêu cầu được lấy đi để thực hiện theo luật pháp, giải quyết tranh chấp và thực thi quyền của chúng tôi.
    VII. SỬA ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT:
Chúng tôi có quyền sửa đổi chính sách bảo mật này theo thời gian mà không cần thông báo cho bạn. Nếu tại bất kỳ thời gian chúng tôi quyết định thay đổi đáng kể cách thức mà chúng tôi thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ thông báo cho các thành viên của chúng tôi bằng cách đăng thông báo nổi bật trên trang chủ của chúng tôi. Tuy nhiên, thông tin cá nhân của bạn sẽ luôn luôn được sử dụng theo chính sách bảo mật có hiệu lực tại thời điểm thông tin được thu thập.
Nếu bạn có bất kỳ ý kiến muốn chia sẻ với chúng tôi về chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng gửi email vào hộp thư mailto:[email protected].